Bugetare participativă Brașov Bugetare participativă Brașov

Anunț pentru recrutarea a 3 reprezentanți ai societății civile și/sau experți independenți în cadrul Comisiei pentru Bugetarea Participativă

 

Primăria Municipiului Brașov face public Anunțul privind recrutarea a 3 reprezentanți ai societății civile și/sau experți independenți în cadrul Comisiei pentru Bugetarea Participativă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 1084 din 29 decembrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov. Comisia de Bugetare Participativă are rolul de a analiza tehnic, juridic și financiar propunerile de proiect care vin din partea cetățenilor. Bugetarea participativă își propune implicarea brașovenilor într-un proces democratic de inițiativă, deliberare și decizie pentru stabilirea modalității juste de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea comună a unui rol participativ în definirea şi abordarea problemelor comunităților municipiului Brașov.

 

Depunerea candidaturii:

 

Data limită de înscriere: 03.04.2024, ora 14.00

 

Trimiterea prin e-mail, la adresa primariabrasovenilor@brasovcity.ro, cu subiectul " Dosar de candidatură - Nume Prenume - Comisia de Bugetare Participativă" a următoarelor documente:

- scrisoare de intenție în care candidatul explică motivația de a face parte din Comisia de bugetare participativă.

- Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz,

- Curriculum vitae (CV), model Europass - în limba română;

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de intenție: 05.04.2024

 

Rezultatele se vor publica pe pagina oficială a platformei de bugetare participativă -  bugetareparticipativa.primariabrasovenilor.ro, secțiunea Noutăți și totodată, se vor afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brașov. 

 

DESPRE COMISIA DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice, legale și financiare ce va fi realizată de către Comisia pentru Bugetare Participativă, formată din specialiști din cadrul departamentelor Primăriei Municipiului Brașov, primarul Municipiului Brașov, consilieri locali, membri ai societății civile brașovene și experți independenți.

Comisia va analiza fiecare proiect în parte. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile din puncte de vedere tehnic, legal și financiar. Comisia va lua în calcul și proiectele cu potențial înalt de eligibilitate, dar cu sincope în descriere, buget, etc, transmițându-le participanților sugestiile de îmbunătățire și termenul până la care propunerea poate fi modificată. În cazul în care participanții modifică proiectul astfel încât să țină cont de recomandările Comisiei, se vor considera eligibile și vor intra la votul publicului. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online bugetareparticipativă.primariabrasovenilor.ro. 

 

Componența Comisiei de Bugetare Participativă

 

Comisia de Bugetare Participativă se constituie drept Comisie de analiză și evaluare a proiectelor și este numită prin dispoziție de primar și este formată din reprezentanți pentru fiecare direcție sau entitate menționate mai jos:

· Primarul Municipiului Brașov

· Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, cel puțin 1 membru al următoarelor departamente ale Primăriei Municipiului Brașov:

· Direcția Tehnică, câte un reprezentat de la:

· - Serviciul Amenajare Zone de Agrement

- Serviciul Investiții

- Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației

· Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală

· Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar

· Biroul pentru aplicarea Legii 10/2001

· Serviciul Contencios

· Arhitect-șef, prin

- Biroul de Urbanism, Proiecte și Sistematizare Urbană

· Serviciul Achiziții Publice

· Direcția Economică

- Serviciul Buget CFP

· 3 Consilieri locali

· 3 Membri ai societății civile locale și/sau experți independenți

· Secretariatul Comisiei - responsabil de lucrările Comisiei și de comunicarea cu participanții  

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:

În vederea participării, persoana interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

· să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

· să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

 

SELECȚIA:

Pentru membri ai societății civile, este necesară îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos:

· Să facă parte din organizații cu portofoliu solid în ceea ce privește dezvoltarea comunitară;

· Să facă dovada implicării sale civice

· Să dovedească experiență în facilitare comunitară

· Să dovedească implicarea activă la rezolvarea problemelor comunitar-urbane.

 

Pentru experți independenți:

· CV relevant pentru următoarele teme urbane: procese de democrație participativă (reprezintă un avantaj experiența în procese de Bugetare Participativă din alte orașe),implicare în alte practici participative și de strategii urbane, dezvoltare comunitară, intervenții urbane, ecologie urbană, mobilitate, drepturile cetățenilor și alte teme relevante dezvoltării armonioase a orașelor.

 

CALENDAR:

· Data limită de depunere a dosarelor de intenție : 03.04.2024, ora 14.00

· Afişare rezultate selecţie dosare de intenție: 05.04.2024

Menționăm că activitatea în cadrul Comisiei de Bugetare Participativă este voluntară (neremunerată) și se va desfășura după următorul calendar:

 

  • 09.04.2024 - 22.04.2024 - Evaluare proiecte 
  • 23.04.2024 - 29.04.2024 - Clarificări proiecte 
  • 30.04.2024 - 13.05.2024 - Evaluare Modificări 

 

Aflați mai multe despre procesul de bugetare participativă al Municipiului Brașov accesând bugetareparticipativa.primariabrasovenilor.ro