Bugetare participativă Brașov Bugetare participativă Brașov

Regulament

 

Regulament privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov

 

CAPITOLUL 1 PRINCIPII  

Bugetarea participativă este o modalitate democratică prin care oamenii pot avea un cuvânt de spus direct cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici. Ea își propune implicarea cetățenilor Municipiului Brașov într-un proces democratic de co-creare, deliberare și decizie pentru stabilirea modalității juste de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea comună de către autorități și cetățeni a unui rol participativ în definirea şi abordarea problemelor comunităților orașului.

CAPITOLUL 2 OBIECTIVE  

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • Adaptarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a conviețuirii în Municipiul Brașov.
 • Creșterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni și autorități.
 • Consolidarea democrației participative prin implicarea unui număr cât mai mare de cetățeni în exercițiul de luare a deciziilor ce privesc întreaga comunitate.
 • Creșterea gradului de transparență a activității administrației publice locale.
 • Consolidarea relației dintre autorități și cetățeni printr-o comunicare eficientă, dialog și colaborare de ambele părți.

 

CAPITOLUL 3 DOMENIUL DE COMPETENŢĂ  

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Brașov.

CAPITOLUL 4 PARTICIPANȚI  

Participantii la procesul de bugetare participativă se împart în următoarele categorii:

 • Persoane fizice, cu vârsta peste 14 ani, care depun proiecte, cu domiciliu sau rezidență temporară/flotant în Municipiul Brașov.
 • Persoane fizice care votează proiecte și care au peste 14 ani, cu domiciliu sau rezidență temporară/flotant în Municipiul Brașov.

 

CAPITOLUL 5 ACCESUL ÎN PLATFORMA ONLINE  

Accesul în platforma online se realizeaza printr-un cont nou creat pe platforma dedicată procesului bugetării participative, www.bugetareparticipativă.primariabrasovenilor.ro.

CAPITOLUL 6 CALENDARUL PROCESULUI  

Bugetarea participativă organizată de Municipiul Brașov cuprinde următoarele etape:

1.   Depunerea propunerilor de proiecte:

Fiecare cetățean poate formula cel mult o propunere de proiect pentru fiecare domeniu.  Depunerile de proiecte se fac exclusiv online pe platforma  dedicată bugetării participative. Pentru participanții care nu au acces la platforma online, Primăria Municipiului Brașov va asigura accesul participanților la structura hardware necesară pe care aceștia o vor folosi pentru a înscrie o idee de proiect. Accesul la această infrastructură se va face doar pe baza unei cereri scrise și ținând cont de posibilitățile de acomodare a cererii de către departamentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Brașov.   Termenul de depunere va fi afișat pe platforma online dedicată bugetării participative.

La solicitarea participanților, compartimentul de specialitate al Primăriei Municipiului Brașov, pe parcursul etapei de depunere a ideilor de proiecte, va organiza un atelier de bugetare participativă la care pot participa cetățenii care doresc să depună o idee de proiect și au nevoie de sprijin. 

Propunerile de proiecte pot fi încărcate pe platforma online doar pe perioada apelului de proiecte. Propunerile înscrise în afara prevederilor prezentului regulament nu vor fi luate în considerare. 

2.   Evaluarea, analiza tehnică, legală și financiară a proiectelor de către Comisia pentru Bugetare Participativă:

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice, legale și financiare ce va fi realizată de către Comisia pentru Bugetare Participativă, formată din specialiști din cadrul departamentelor Primăriei Municipiului Brașov, primarul Municipiului Brașov, consilieri locali, membri ai societății civile brașovene și experți independenți.

Comisia va analiza fiecare proiect în parte. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile din puncte de vedere tehnic, legal și financiar. Comisia va lua în calcul și proiectele cu potențial înalt de eligibilitate, dar cu sincope în descriere, buget, etc, transmițându-le participanților sugestiile de îmbunătățire și termenul până la care propunerea poate fi modificată. În cazul în care participanții modifică proiectul astfel încât să țină cont de recomandările

Comisiei, se vor considera eligibile și vor intra la votul publicului. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

 • a. Evaluarea propunerilor se va face de către comisia de bugetare participativă conform grilei de evaluare (Anexa 3)
 • b. Pentru ca o propunere să fie declarată eligibilă este nevoie de ca ea să îndeplinească toate criteriile de eligibilitatea (Anexa 3) 
 • c. Termen evaluare: 14 zile calendaristice.
 • d. Termen de revizuit proiecte și modificat conform răspunsului Comisiei: 7 zile calendaristice.
 • e. Evaluare modificări: 7 zile calendaristice
 • f. Membrii comisiei de bugetare participativă vor semna o declarație de imparțialitate (Anexa 4)

3.Votul cetățenilor:

Votul are loc online într-o singură etapă. Fiecare votant va vota un singur proiect per domeniu.

4. Anunțarea proiectelor câștigătoare

Sunt declarate câștigătoare proiectele aflate pe prima poziție în fiecare domeniu în urma votului cetățenilor. 

5.Implementarea proiectelor de către municipalitate

Primăria Municipiului Brașov se angajează să demareze procedurile de implementare a proiectelor câștigătoare din fiecare domeniu începând cu data anunțării publice a proiectelor câștigătoare. Pentru implementarea proiectelor câștigătoare vor fi alocate sume din bugetul local al Municipiului Brașov.  Proiectele declarate câștigătoare nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Se pot face ajustări tehnice și alocări bugetare suplimentare bugetului propus în urma unei estimări mai precise a costurilor din partea serviciilor de specialitate ale municipalităţii. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice fără a afecta scopul proiectului câștigător.

Calendarul procesului de bugetare participativă: 

 • 15  zile calendaristice pentru înscrierea ideilor în aplicație
 • 14 zile calendaristice pentru analiza realizată de comisia bugetării participative
 • 7 zile calendaristice pentru modificare proiecte (etapă de clarificări)
 • 7 zile calendaristice evaluare modificări
 • 15 zile pentru votul acordat de comunitate
 • Anunțul propunerilor câștigătoare.
 • Implementarea proiectelor.

CAPITOLUL 7 DOMENIILE Propuse către participanți  

Orașul Mobil - 500.000 Lei Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pedestriene Exemple : amenajare de alei, trotuare, zone pietonale, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete.  

Orașul verde - 500.000 Lei - Amenajare de spații verzi, transformarea celor existente sau identificare altora ce pot fi amenajate - Amenajarea de locuri de joacă sau spații cu componentă multifuncțională și plurigenerațională: spațiu verde, de recreere și de joacă.

3. Orașul relaxat - 500.000 Lei - Amenajare spații publice/spații comune Exemple: zone pietonale, piațete, mobilier stradal, iluminat public, etc –  amenajare, înființare, reparare).  

4. Orașul comunităților - 500.000 Lei - Infrastructură culturală și activări artistice Exemple: scene de cartier, artă murală. - Infrastructură educațională Exemple: îmbunătățirea spațiilor colective ale școlilor și activarea lor multifuncțională (creativă, socială, educativă), propunerea de centre comunitare de cartier pentru toate generațiile. - Infrastructură sportivă Exemple: propunerea de noi spații dedicate sportului, încurajarea sporturilor alternative: skatepark, workout, și a spațiilor multifuncționale și intergeneraționale.  

Domeniile de aplicare sunt stabilite anual prin dispoziție de primar și publicate pe pagina dedicată campaniei. Modificarea domeniilor de aplicare se poate face în limitele alocării bugetare anuale din bugetul local al Municipiului Brașov.   

CAPITOLUL 8 CRITERII DE ELIGIBILITATE:   

Pentru a fi declarată eligibilă o idee de proiect trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate de mai jos: 

a)     Să fie sau să poată fi asimilată unei cheltuieli aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Brașov;

b)     Să vizeze  spații sau bunuri aflate în administrarea Municipiului Brașov, excluzând spațiile aflate în litigiu sau revendicate; nu sunt eligibile proiecte care vizează spații/bunuri proprietate privată;

c)     Să nu intre în aria altor programe sau investiții derulate de municipalitate;

d)     Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri, proiecte, strategii ale Municipalităţii;â

f)     Să nu aibă un caracter comercial, publicitar, politic și să nu fie discriminatoriu;

g)     Să fie clar delimitate spaţial;

h)     Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, 500.000 lei, cu TVA inclus. Bugetul propus de participanți să fie realist şi conform cu ofertele pieţei. De asemenea, bugetul trebuie să fie detaliat pe tipuri de cheltuieli. 

i)    Să se înscrie ca temă şi relevanţă într-unul din domeniile bugetării participative.   

CAPITOLUL 9 ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE  

Propunerile de proiecte pot fi înscrise pe platforma online a bugetării participative. Primăria Municipiului Brașov va sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă prezentul regulament care reglementează modul de funcționare al întregului proces de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov.

Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din domeniile procesului de bugetare participativă.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri sau are potențial de ajustare tehnică și de concept încât să intre la vot ca și proiect eligibil, în urma analizei Comisiei de Bugetare Participativă urmează să fie efectuată comunicarea cu deponentul pentru ca acesta să accepte realizarea modificărilor necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB. Fiecare domeniu are alocat maximum 500.000 lei.

Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Brașov, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă.

Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Brașov.

 

CAPITOLUL 10 ANALIZA TEHNICĂ, JURIDICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Analiza tehnică şi juridică și financiară a propunerilor este realizată de către Comisia de Bugetare Participativă, ai căror membri verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, fezabilitatea tehnică cât și cea financiară.

Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Municipiului Brașov, dacă este necesar.

Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online www.primariabrasovenilor.ro.

Comisia filtrează, ajustează, dacă este cazul, și/sau fuzionează propunerile convergente, eliminând redundanţa şi suprapunerea acestora;

Comisia de Bugetare Participativă se constituie drept Comisie de analiză și evaluare a proiectelor și este numită prin dispoziție de primar și este formată din reprezentanți pentru fiecare direcție sau entitate menționate mai jos:

 • Primarul Municipiului Brașov
 • Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, cel puțin 1 membru al următoarelor departamente ale Primăriei Municipiului Brașov:
 • Direcția Tehnică, câte un reprezentat de la:
 • - Serviciul Amenajare Zone de Agrement
 • - Serviciul Investiții
 • - Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației
 • Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală
 • Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar
 • Biroul pentru aplicarea Legii 10/2001
 • Serviciul Contencios
 • Arhitect-șef, prin
 • - Biroul de Urbanism, Proiecte și Sistematizare Urbană
 • Serviciul Achiziții Publice
 • Direcția Economică
 • - Serviciul Buget CFP
 • 3 Consilieri locali
 • 3 Membri ai societății civile locale și/sau experți independenți
 • Secretariatul Comisiei - responsabil de lucrările Comisiei și de comunicarea cu participanții  

CAPITOLUL 11 VOTUL

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative.  Votul are loc într-o singura etapă. Fiecare cetățean va putea vota un singur proiect per domeniu. Proiectele vor fi ordonate în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bugetareparticipativa.primariabrasovenilor.ro.

 

CAPITOLUL 12 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi din fiecare domeniu de aplicare,cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare. Aceste proiecte urmează să fie cuprinse în Bugetul Municipiului Brașov,  după anunțarea câștigătorilor.

Va fi implementat acel număr de proiecte care se va încadra în alocarea bugetară stabilită de Consiliul Local pentru anul următor. Cetățenii deponenți au dreptul de a se implica pe durata implementării proiectului propus.

CAPITOLUL 13 PRECIZĂRI JURIDICE

Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.primariabrasovenilor.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Brasov atunci când se utilizează platforma www.primariabrasovenilor.ro este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei www.primariabrasovenilor.ro.Platforma www.primariabrasovenilor.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.primariabrasovenilor.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma www.primariabrasovenilor.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma www.primariabrasovenilor.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Platforma www.primariabrasovenilor.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții şi reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

 

Descarcă de aici Regulamentul Bugetării Participative al Primăriei Brașov.

 

Navighează către: