Regulament

 

Regulament privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov

 

CAPITOLUL 1 PRINCIPII

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Brașov într-un proces democratic de co-creare, deliberare și decizie pentru stabilirea modalității juste de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea comună de către autorități și cetățeni a unui rol participativ în definirea şi abordarea problemelor comunităților orașului.

 

CAPITOLUL 2 OBIECTIVE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

1. Adaptarea mai bună a politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a conviețuirii în Municipiul Brașov.

2. Creșterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni și autorități.

3. Consolidarea democrației participative prin implicarea mai mare a cetățenilor la exercițiul de luare a deciziilor ce privesc întreaga comunitate.

4. Creșterea gradului de transparență a activității administrației publice locale.

5. Consolidarea relației dintre autorități și cetățeni printr-o comunicare mai eficientă, dialog și colaborare de ambele părți.

 

CAPITOLUL 3 DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Brașov.

 

CAPITOLUL 4 PARTICIPANȚI

Participantii la procesul de bugetare participativă se împart în următoarele categorii:

 • Persoane fizice, cu vârsta peste 18 ani, care depun proiecte, cu domiciliu sau rezidență temporară/flotant în Municipiul Brașov.
 • Persoane fizice care votează proiecte și care au peste 18 ani, cu domiciliu sau rezidență temporară/flotant în Municipiul Brașov.

 

CAPITOLUL 5 ACCESUL ÎN PLATFORMA ONLINE

Accesul în platforma online se realizeaza printr-un cont nou creat pe platforma dedicată procesului bugetării participative, www.primariabrasovenilor.ro.

 

CAPITOLUL 6 CALENDARUL PROCESULUI

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Brașov în anul 2021 cuprinde următoarele etape:

1.   Depunerea propunerilor de proiecte:

a.. Fiecare cetățean poate formula cel mult o propunere de proiect pentru fiecare domeniu.

b. Depunerile de proiecte se fac exclusiv online pe platforma online dedicată bugetării participative.

c. Termenul de depunere va fi afișat pe platforma online dedicată bugetării participative.

d. Procesul de bugetare participativă trebuie să se încadreze pe durata unui an calendaristic, iar calendarul trebuie să respecte următoarele etape: 

 • 30 de zile pentru înscrierea ideilor în aplicație
 • 2 săptămâni pentru analiza comisiei bugetării participative
 • 30 de zile pentru votul acordat de comunitate
 • Anunțul propunerilor câștigătoare
 • Propunerile se implementează în anul bugetar următor. 

2.   Evaluarea, analiza tehnică, legală și comunitară a proiectelor de către Comisia pentru Bugetare Participativă:

a. Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice, legale dar și comunitare ce va fi realizată de către Comisia pentru Bugetare Participativă, formată din departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, consilieri locali, membrii ai societății civile brașovene și experți independenți. Comisia va analiza fiecare proiect în parte. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Comisia va lua în calcul și proiectele cu potențial înalt de eligibilitate dar cu sincope în descriere, transmițându-le răspuns cu privire la sugestiile de îmbunătățire și termenul până la care propunerea poate fi modificată. În cazul in care acestea au modificat proiectul astfel încât să țină cont de recomandările Comisiei, se vor considera eligibile și vor intra la vot. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

b. Evaluarea propunerilor se va face de către comisia de bugetare participativă conform grilei de evaluare (Anexa 3) pentru ca o propunere să fie declarată eligibilă este nevoie de acumularea a minimum 60 de puncte 

c. Termen evaluare: 2 săptămâni.

d. Termen de revizuit proiecte și modificat conform răspunsului Comisiei: o săptămână.

e. Membrii comisiei de bugetare participativă vor semna o declarație de imparțialialitate (Anexa 4)

 

3.Votul cetățenilor:

Votul are loc online într-o singură etapă. Fiecare votant va vota un singur proiect per domeniu.

 

4. Anunțarea proiectelor câștigătoare

Sunt declarate câștigătoare proiectele aflate pe prima poziție în fiecare domeniu în urma votului cetățenilor.

 

5.Implementarea proiectelor de către municipalitate

Primăria Brașov se angajează sa demareze procedurile de implementare a proiectelor câștigătoare din fiecare domeniu începând cu anul următor desfășurării procesului de vot. Astfel, pentru procesul de bugetare participativa desfășurat în 2021 se va începe procedura de implementare în anul 2022. Aceste proiecte vor fi cuprinse în bugetul anual al Primăriei Brașov pe anul 2022.

 

CAPITOLUL 7 DOMENIILE Propuse către participanți

1. Orașul Mobil - 500.000 ron

 • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pedestriene
 • Exemple : amenajare de alei, trotuare, zone pietonale, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete.

2. Orașul verde - 500.000 ron

 • Amenajare de spații verzi, transformarea celor existente sau identificare altora ce pot fi amenajate
 • Amenajarea de locuri de joacă sau spații cu componentă multifuncțională și plurigenerațională: spațiu verde, de recreere și de joacă.

3. Orașul relaxat - 500.000 ron

 • Amenajare spații publice/spații comune
 • Exemple: zone pietonale, piațete, mobilier stradal, iluminat public, etc –  amenajare, înființare, reparare).

4. Orașul comunităților - 500.000 ron

 • Infrastructură culturală și activări artistice
  • Exemple: scene de cartier, artă murală.
 • Infrastructură educațională
  • Exemple: îmbunătățirea spațiilor colective ale școlilor și activarea lor multifuncțională (creativă, socială, educativă), propunerea de centre comunitare de cartier pentru toate generațiile.
 • Infrastructură sportiv[
  • Exemple: propunerea de noi spații dedicate sportului, încurajarea sporturilor alternative: skatepark, workout, și a spațiilor multifuncționale și intergeneraționale.

 

CAPITOLUL 8 CRITERII de eligibilitate ale ideilor propuse

1. Aplicabilitate

2. Buget

3. Impact

4. Revelanţă faţă de domeniile de aplicare

Criteriile de eligibilitate au următoarele direcţii şi vor fi detaliate şi în Anexa 3 a actualui regulament:

 • Aplicabilitate
  • Ideea propusă să fie aplicabilă şi realistă faţă de oraşul actual şi faţă de nevoile contemporane ale comunităţilor sale.
 • Buget
  • Bugetul propus de deponenţi să fie realist şi conform cu ofertele pieţei. De asemenea el trebuie să fie detaliat pe tipuri de cheltuieli încât să se înscrie în limita bugetară de 500.000 de lei.
 • Impact 
  • Ideea cu care se aplică trebuie să ţină cont de beneficiarii şi comunităţile cărora se adresează şi să încerce pe cât posibil să prevadă efecte durabile şi impact cuantificabil în comunităţile unde doreşte să intervină.
 • Relevanţă cu domeniul de aplicare
  • Ideea trebuie să se înscrie ca temă şi relevanţă în unul din domeniile detaliate la Capitolul 7 (Domeniile propuse către participanţi). 

 

CAPITOLUL 9 ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE

1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe platforma online a bugetării participative, www.primariabrasovenilor.ro. Primăria Brașov va sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul.

2. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă prezentul regulament care reglementează modul de funcționare al întregului proces de Bugetare Participativa.

3. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

4. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din domeniile enumerate la capitolul 7.

5. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

6. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri sau are potențial de ajustare tehnică și de concept încât să intre la vot ca și proiect eligibil, în urma analizei Comisiei de Bugetare Participativă urmează să fie efectuată comunicarea cu deponentul pentru ca acesta să accepte realizarea modificărilor necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

7. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

8. Fiecare Domeniu are alocat maximum 500.000  lei.

9. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Brașov, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

10. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă.

11. În cadrul fazei de implementare cetățenii deponenți au dreptul de a se putea implica pe durata implementării proiectului propus.

 

CAPITOLUL 10 ANALIZA TEHNICĂ, JURIDICĂ ȘI COMUNITARĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Comisia de Bugetare Participativă, ai căror membri verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, fezabilitatea tehnică cât și cea comunitară.

2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Municipiului Brașov, dacă este necesar.

3. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online www.primariabrasovenilor.ro.

4. Comisia de Bugetare Participativă se constituie drept Comisie de analiză și evaluare a proiectelor și este numită prin dispoziție de primar și este formată din reprezentanți pentru fiecare direcție sau entitate menționate mai jos:

 • Primarul Municipiului Brașov
 • 7 Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, din următoarele domenii: tehnic, achiziții, arhitectură, urbanism, juridic, economic, relațiile cu comunitățile.
 • 3 Consilieri locali
 • 2 Membri ai societății civile locale
 • 2 Experți independenți

5. Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Brașov.

 

CAPITOLUL 11 VOTUL

1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.primariabrasovenilor.ro.

2. Votul are loc într-o singura etapa. Fiecare cetățean va putea vota un singur proiect per domeniu. Proiectele vor fi ordonate în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.

3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.primariabrasovenilor.ro.

 

CAPITOLUL 12 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

1. Vor fi implementate proiectele cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2022.

2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, în limita bugetului rămas disponibil.

3. Vor fi implementate un număr de proiecte care se va încadra în alocarea bugetară stabilită de Consiliul Local pentru anul următor.

 

CAPITOLUL 13 PRECIZĂRI JURIDICE

1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.primariabrasovenilor.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Brasov atunci când se utilizează platforma www.primariabrasovenilor.ro este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei www.primariabrasovenilor.ro. Platforma www.primariabrasovenilor.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.primariabrasovenilor.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

3. Platforma www.primariabrasovenilor.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

4. Platforma www.primariabrasovenilor.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

5. Platforma www.primariabrasovenilor.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții şi reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

Descarcă de aici Regulamentul aprobat prin Hotărârea Nr.495 din 29 septembrie 2021.

 

Navighează către: